شاسی قارچی قفل شو و ساده CNTD

شاسی قارچی قفل شو و ساده CNTD